top of page

ייעול תהליכי עבודה

תהליכי עבודה הם רצף של פעולות שחוזרות על עצמן, ומובאות לביצוע על ידי גורמים שונים בארגון. תהליכי עבודה חוצים מחלקות ומהווים חלק מהותי בביצועי הארגון.


תהליכים שאינם יעילים קורים בהעדר חוסר בהירות במטרות, הגדרות שאינן ברורות, חוסר זיהוי צווארי הבקבוק, הגדרות המעבר בין הגורמים סמכויות ואחריות, חוסר שיתופיות בין הגורמים, בהעדר גורם שרואה את המכלול וחושב איך לשפר ולייעל את התהליך בכל שלביו והביטו ( תפעולי, טכנולוגי , אנושי ועוד). 


תהליכים יעילים יותר מאפשרים לארגון להשיג את יעדיו בצורה טובה יותר, להפחית עלויות כוח אדם, חומרי גלם, או זמן וכמובן הגדלת הריווחיות ושביעות הרצון.


יחד נבצע ניתוח תהליכים,בחינת התוצאה הרצויה והפער בינהם תוך כדי  בחינת צווארי הבקבוק בתהליך ואופטימיזציה מותאמת לארגון שלכם.bottom of page