top of page

שירותים ליזם המתחיל

  • בחינת תחומי הפעילות העיקריים, בחינת קהל המטרה ובחינת המוצר. 

  • הגדרת מטרות עסקיות - ברורות, מכומתות, ברות השגה ומוגדרות בזמן.

  • ניתוח השפעת השוק והמתחרים.

  • ניתוח כלכלי של כדאיות השקעה, איזון כספי ותזרים מזומנים

  • ניתוח תמהיל הכנסות והוצאות של העסק ורווחיות

  • עריכת ניתוח הזדמנויות,איומים, חוזקות וחולשות לעסק ולמוצריו (SWOT)

  • קביעת פעולות שיווק ומכירה בהתאם לשוק ואזורים גיאוגרפיים

  • בחינת תוכנית קיימת להחלטה GO/NO GO

  • מציאת נקודת האיזון וההשקעה הנדרשת – חישוב כדאיות כלכלית.

bottom of page